עזרה HP Officejet 7610

background image
background image

HP Officejet 7610 Wide Format e-All-in-

One

ךירדמ

שמתשמל

background image

עדימ

לע

תויוכז

םירצוי

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

הרודהמ

2

,

1/2014

תועדוה

לש

Hewlett-Packard Company

עדימה

ךמסמב

הז

ןותנ

יונישל

אלל

העדוה

שארמ

.

לכ

תויוכזה

תורומש

.

ןיא

לפכשל

,

םיאתהל

וא

םגרתל

רמוח

הז

אלל

תלבק

תושר

לש

Hewlett-

Packard

שארמ

בתכב

,

אלא

יפכ

םיריתמש

תאז

יקוח

תויוכז

םירצויה

.

תוירחאה

תידעלבה

םירצומל

םיתורישלו

לש

HP

תטרופמ

תרהצהב

תוירחאה

תשרופמה

תיוולנה

םירצומל

םיתורישו

הלא

.

ןיא

שרפל

רבד

ןמ

רומאה

ךמסמב

הז

תקנעהכ

תוירחא

תפסונ

.

HP

הניא

תאשונ

תוירחאב

תואיגשל

תוינכט

,

תואיגשל

הכירע

וא

תוטמשהל

ךמסמב

הז

.

תויוכז

םירצוי

Microsoft

,

Windows

,

Windows XP

,

Windows Vista

,

Windows 7

ו

-

Windows 8

םה

םינמיס

םיירחסמ

םימושר

הראב

"

ב

לש

Microsoft

Corporation

.

ENERGY STAR

ןמיסהו

לש

ENERGY STAR

םה

םילמס

םימושר

הראב

"

ב

.

background image

עדימ

תוחיטב

שי

לועפל

דימת

לע

-

יפ

יעצמא

תוריהזה

םייסיסבה

תעב

שומישה

רצומב

הז

,

ידכ

םצמצל

תא

תנכס

העיגפה

הקילדמ

וא

תולמשחתה

.

1

.

ארק

בטיה

תא

לכ

תוארוהה

תולולכה

דועיתב

הוולנה

תספדמל

.

2

.

תייצ

לכל

תורהזאה

תוארוההו

ונמוסש

לע

-

יבג

רצומה

.

3

.

קתנ

רצומ

הז

עקשמ

למשחה

ינפל

הקנתש

ותוא

.

4

.

ןיא

ןיקתהל

רצומ

הז

וא

שמתשהל

וב

תבריקב

םימ

וא

רשאכ

התא

בוטר

.

5

.

ןקתה

תא

רצומה

החטיבב

לע

-

יבג

חטשמ

ביצי

.

6

.

ןקתה

תא

רצומה

םוקימב

ןגומ

ובש

ןיא

הנכס

והשימש

ךורדי

לע

לבכ

וקה

,

וא

לקתיי

וב

,

ובשו

לבכה

אל

קזניי

.

7

.

םא

רצומה

וניא

לעופ

הכלהכ

,

ןייע

קרפב

ןורתפ

תויעב

דומעב

94

.

8

.

ןיא

ךותב

רצומה

םיקלח

שמתשמהש

לוכי

קזחתל

םתוא

.

תורישל

,

הנפ

ידבועל

תוריש

םיכמסומ

.

background image
background image

ןכות

םיניינעה

1

םידעצ

םינושאר

....................................................................................................................................................

1

תושיגנ

....................................................................................................................................................

2

HP EcoSolutions

)

HP

תוכיאו

הביבסה

(

...................................................................................................

3

לוהינ

תכירצ

למשחה

................................................................................................................

3

שומיש

ליעי

רתוי

ירמוחב

הספדה

םילכתמ

..................................................................................

3

תרכה

יביכר

תספדמה

...............................................................................................................................

5

טבמ

ימדק

..............................................................................................................................

5

רוזא

ירמוח

הספדה

..................................................................................................................

6

טבמ

ירוחא

.............................................................................................................................

6

שומיש

חולב

הרקבה

לש

תספדמה

..............................................................................................................

7

הריקס

תיללכ

לש

םינצחל

תוירונו

..............................................................................................

7

םילמס

תגוצתב

חול

הרקבה

......................................................................................................

7

יוניש

תורדגה

תספדמ

..............................................................................................................

8

תריחב

בצמ

............................................................................................................

9

תריחבל

בצמ

רחא

...................................................................................................

9

יונישל

תורדגהה

רובע

בצמ

.......................................................................................

9

יוניש

תורדגה

תספדמה

............................................................................................

9

תונורתפ

םיילטיגיד

לש

HP

.....................................................................................................................

10

HP Digital Scan

)

הקירס

בשחמל

הקירסו

אודל

"

ל

(

...................................................................

10

סקפה

ילטיגידה

לש

HP

)

סקפ

בשחמל

סקפו

ל

-

Mac

(

.................................................................

10

תריחב

לדוג

ריינ

....................................................................................................................................

11

תוריינ

םיצלמומ

הספדהל

הקתעהלו

.........................................................................................

11

יגוס

ריינ

םיצלמומ

תספדהל

םימוליצ

........................................................................................

12

תוצע

הריחבל

שומישלו

ריינב

..................................................................................................

13

תניעט

ךמסמ

רוקמ

לע

חטשמ

תיכוכזה

......................................................................................................

14

תניעט

ךמסמ

רוקמ

ןיזמב

םיכמסמה

יטמוטואה

)

ADF

(

................................................................................

15

תניעט

ריינ

............................................................................................................................................

16

תניעט

ריינ

לדוגב

יטרדנטס

.....................................................................................................

16

תניעט

תופטעמ

.....................................................................................................................

16

תניעט

םיסיטרכ

ריינו

םוליצ

....................................................................................................

17

תניעט

ריינ

לדוגב

םאתומ

תישיא

..............................................................................................

18

תסנכה

ןקתה

ןורכיז

................................................................................................................................

19

v

HEWW

background image

תנקתה

םירזיבאה

...................................................................................................................................

20

ןקתה

תא

רזיבאה

הספדהל

וד

-

תידדצ

תיטמוטוא

)

רסקלפוד

(

........................................................

20

תלעפה

םירזיבא

להנמב

ןקתהה

לש

תספדמה

............................................................................

20

תלעפהל

םירזיבא

)

Windows

(

................................................................................

20

תלעפהל

םירזיבא

)

Mac OS X

(

..............................................................................

20

תקוזחת

תספדמה

...................................................................................................................................

22

יוקינ

חטשמ

תיכוכזה

לש

קרוסה

..............................................................................................

22

יוקינ

ינוציח

..........................................................................................................................

22

יוקינ

ןיזמ

םיכמסמה

יטמוטואה

................................................................................................

23

רוזחש

תורדגה

תרירב

לדחמה

לש

ןרציה

...................................................................................

23

ןוכדע

תספדמה

......................................................................................................................................

24

ןכדע

תא

תספדמה

תועצמאב

תרש

טנרטניאה

ץבושמה

)

EWS

(

....................................................

24

ןוכדע

תספדמה

תועצמאב

חול

הרקבה

לש

תספדמה

...................................................................

24

תחיתפ

תנכות

תספדמה

לש

HP

)

Windows

(

.............................................................................................

25

יוביכ

תספדמה

......................................................................................................................................

26

2

הספדה

..............................................................................................................................................................

27

תספדה

םיכמסמ

....................................................................................................................................

28

תספדה

םיכמסמ

)

Windows

(

..................................................................................................

28

תספדה

םיכמסמ

)

Mac OS X

(

................................................................................................

28

תספדה

תורבוח

םוסרפ

...........................................................................................................................

29

תספדה

םינולע

)

Windows

(

....................................................................................................

29

תספדה

םינולע

)

Mac OS X

(

..................................................................................................

29

הספדה

לע

תופטעמ

................................................................................................................................

31

הספדה

לע

תופטעמ

)

Windows

(

.............................................................................................

31

הספדה

לע

תופטעמ

)

Mac OS X

(

...........................................................................................

31

תספדה

םימוליצ

.....................................................................................................................................

33

תספדה

םימוליצ

לע

ריינ

םוליצ

)

Windows

(

..............................................................................

33

תספדה

םימוליצ

לע

ריינ

םוליצ

)

Mac OS X

(

............................................................................

33

תספדה

םימוליצ

ןקתהמ

ןורכיז

................................................................................................

34

הספדה

לע

ריינ

דחוימ

םילדגבו

םימאתומ

תישיא

........................................................................................

35

הספדה

לע

ריינ

דחוימ

וא

םילדגב

םימאתומ

תישיא

)

Mac OS X

(

................................................

35

תרדגה

םילדג

םימאתומ

תישיא

)

Mac OS X

(

............................................................................

35

תספדה

םיכמסמ

וא

םימוליצ

אלל

םיילוש

..................................................................................................

37

תספדה

םיכמסמ

וא

םימוליצ

אלל

םיילוש

)

Windows

(

................................................................

37

תספדה

םיכמסמ

וא

םימוליצ

אלל

םיילוש

)

Mac OS X

(

..............................................................

37

הספדה

וד

-

תידדצ

...................................................................................................................................

39

עוציב

הספדה

וד

-

תידדצ

)

Windows

(

.......................................................................................

39

עוציב

הספדה

וד

-

תידדצ

)

Mac OS X

(

.....................................................................................

39

תועצה

הספדהל

תחלצומ

.........................................................................................................................

40

HEWW

vi

background image

3

הקירס

...............................................................................................................................................................

43

תקירס

ךמסמ

רוקמ

................................................................................................................................

44

הקירס

בשחמל

......................................................................................................................

44

תקירס

ךמסמ

רוקמ

בשחמל

חולמ

הרקבה

לש

תספדמה

.............................................

44

קורס

ךמסמ

רוקמ

תועצמאב

תנכות

תספדמה

לש

HP

בשחמל

.....................................

44

הקירס

ןקתהל

ןורכיז

..............................................................................................................

45

הקירס

אודל

"

ל

.......................................................................................................................

46

הקירס

תועצמאב

Webscan

....................................................................................................................

47

תקירס

םיכמסמ

טסקטכ

ןתינה

הכירעל

.....................................................................................................

48

תקירס

םיכמסמ

טסקטכ

ןתינ

הכירעל

.......................................................................................

48

תויחנה

הקירסל

לש

םיכמסמ

טסקטכ

ןתינה

הכירעל

...................................................................

49

4

הקתעה

.............................................................................................................................................................

50

תקתעה

םיכמסמ

....................................................................................................................................

51

יוניש

תורדגה

הקתעה

.............................................................................................................................

52

תרימש

תורדגה

הקתעה

..........................................................................................................................

53

5

סקפ

..................................................................................................................................................................

54

רוגיש

סקפ

............................................................................................................................................

55

רוגיש

סקפ

ליגר

....................................................................................................................

55

רוגיש

סקפ

ליגר

בשחמהמ

......................................................................................................

56

רוגיש

סקפ

ינדי

ןופלטמ

..........................................................................................................

56

רוגיש

סקפ

תועצמאב

גויח

גצהמ

.............................................................................................

57

רוגיש

סקפ

ןורכיזהמ

..............................................................................................................

58

ןומזת

סקפ

רוגישל

רחואמ

רתוי

...............................................................................................

58

רוגיש

סקפ

רפסמל

םינעמנ

......................................................................................................

59

רוגיש

סקפ

בצמב

ןוקית

תואיגש

..............................................................................................

59

תלבק

סקפ

............................................................................................................................................

61

תלבק

סקפ

תינדי

...................................................................................................................

61

רדגה

סקפ

יוביג

....................................................................................................................

62

הספדה

תרזוח

ןורכיזהמ

לש

םיסקפ

ולבקתהש

...........................................................................

62

לואשית

תלבקל

סקפ

..............................................................................................................

63

תרבעה

םיסקפ

רפסמל

רחא

....................................................................................................

63

תרדגה

לדוג

ריינה

רובע

םיסקפ

םיסנכנ

....................................................................................

64

תרדגה

הנטקה

תיטמוטוא

רובע

םיסקפ

םיסנכנ

..........................................................................

64

תמיסח

ירפסמ

סקפ

יתלב

םייוצר

.............................................................................................

64

תפסוה

םירפסמ

המישרל

לש

סקפ

לבז

.....................................................................

64

תרסה

םירפסמ

המישרהמ

לש

סקפ

לבז

....................................................................

65

תספדה

חוד

סקפ

לבז

............................................................................................

65

תלבק

םיסקפ

בשחמל

תועצמאב

'

סקפה

ילטיגידה

לש

HP

'

)

סקפ

בשחמל

סקפו

ל

-

Mac

(

..................

65

vii

HEWW

background image

תושירד

לש

סקפ

בשחמל

סקפו

ל

-

Mac

....................................................................

66

תלעפה

סקפ

בשחמל

סקפו

ל

-

Mac

..........................................................................

66

יוניש

תורדגה

לש

סקפ

בשחמל

סקפו

ל

-

Mac

............................................................

66

עבק

תומושר

גויח

ריהמ

..........................................................................................................................

68

הרדגה

יונישו

לש

תומושר

גויח

ריהמ

........................................................................................

68

הרדגה

יונישו

לש

תומושר

גויח

ריהמ

תוצובקל

..........................................................................

68

תקיחמ

תומושר

גויח

ריהמ

......................................................................................................

69

תספדה

המישר

לש

תומושר

גויח

ריהמ

.....................................................................................

69

יוניש

תורדגה

סקפ

.................................................................................................................................

70

תרדגה

תרתוכ

סקפה

.............................................................................................................

70

תרדגה

בצמ

הנעמה

)

הנעמ

יטמוטוא

(

........................................................................................

70

תעיבק

רפסמ

םילוצלצ

ינפל

הנעמה

..........................................................................................

71

יוניש

סופד

לוצלצ

הנעמה

לוצלצל

ןחבומ

...................................................................................

71

תרדגה

גוס

גויח

.....................................................................................................................

72

תרדגה

תויורשפא

גויח

רזוח

....................................................................................................

72

תרדגה

תוריהמ

סקפה

............................................................................................................

72

תרדגה

תמצוע

לוקה

לש

סקפה

................................................................................................

73

סקפ

יתורישו

ןופלט

םיילטיגיד

.................................................................................................................

74

לוקוטורפ

תרבעה

סקפ

טנרטניאב

.............................................................................................................

75

שומיש

תוחודב

......................................................................................................................................

76

תספדה

תוחוד

רושיא

םיסקפ

..................................................................................................

76

תספדה

תוחוד

האיגש

לש

סקפ

................................................................................................

77

הספדה

הגצהו

לש

ןמוי

סקפה

.................................................................................................

77

תקיחמ

ןמוי

סקפה

.................................................................................................................

77

תספדה

םיטרפ

תודוא

תלועפ

סקפה

הנורחאה

...........................................................................

78

תספדה

חוד

החיש

ההוזמ

........................................................................................................

78

תגצה

תיירוטסיה

תוחישה

.......................................................................................................

78

6

יתוריש

טנרטניא

.................................................................................................................................................

79

םהמ

'

יתוריש

טנרטניא

?'

..........................................................................................................................

80

HP ePrint

...........................................................................................................................

80

םימושיי

תספדמל

..................................................................................................................

80

תרדגה

יתוריש

טנרטניא

..........................................................................................................................

81

תרדגה

'

יתוריש

טנרטניא

'

תועצמאב

חול

הרקבה

לש

תספדמה

.....................................................

81

תרדגה

'

יתוריש

טנרטניא

'

תועצמאב

תרש

טנרטניאה

ץבושמה

......................................................

81

תרדגה

'

יתוריש

טנרטניא

'

תועצמאב

תנכות

תספדמה

לש

HP

.......................................................

82

שומיש

יתורישב

טנרטניא

........................................................................................................................

83

HP ePrint

...........................................................................................................................

83

הספדה

תועצמאב

HP ePrint

.................................................................................

83

רותיא

תבותכ

ראודה

ינורטקלאה

לש

תספדמה

..........................................................

83

יוביכ

HP ePrint

...................................................................................................

83

HEWW

viii

background image

םימושיי

תספדמל

..................................................................................................................

84

שומיש

ב

'

םימושיי

תספדמל

'

....................................................................................

84

לוהינ

'

םימושיי

תספדמל

'

........................................................................................

84

יוביכ

'

םימושיי

תספדמל

'

........................................................................................

84

תרסה

'

יתוריש

טנרטניא

'

..........................................................................................................................

85

7

הדובע

םע

תוינסחמ

הספדה

.................................................................................................................................

86

עדימ

לע

תוינסחמ

וידה

שארו

הספדהה

.....................................................................................................

87

תקידב

יסלפמ

וידה

םירעושמה

................................................................................................................

88

הספדה

תועצמאב

ויד

רוחש

וא

ינועבצ

דבלב

..............................................................................................

89

תפלחה

תוינסחמ

וידה

.............................................................................................................................

90

ןוסחא

ירמוח

הספדה

םילכתמ

..................................................................................................................

92

ןוסחא

עדימ

ימינונא

תודוא

שומישה

.........................................................................................................

93

8

ןורתפ

תויעב

......................................................................................................................................................

94

הכימתה

לש

HP

....................................................................................................................................

95

תלבק

הכימת

םיעצמאב

םיינורטקלא

........................................................................................

95

הכימת

תינופלט

לש

HP

.........................................................................................................

95

ינפל

היינפה

זכרמל

................................................................................................

96

תפוקת

הכימתה

תינופלטה

.....................................................................................

96

ירפסמ

ןופלט

הכימתל

...........................................................................................

96

םותב

תפוקת

הכימתה

תינופלטה

............................................................................

97

ךירדמ

ןורתפ

תויעב

יללכ

תורוקמו

...........................................................................................................

98

ןורתפ

תויעב

תספדמב

............................................................................................................................

99

תספדמה

תיבכנ

ןפואב

יתלב

יופצ

............................................................................................

99

תספדמה

העימשמ

םישער

םיגירח

............................................................................................

99

רושייה

לשכנ

.........................................................................................................................

99

תספדמה

הניא

הביגמ

)

הניא

הסיפדמ

רבד

(

..............................................................................

100

תספדמה

הסיפדמ

תויטיאב

...................................................................................................

100

ןורתפ

1

:

שמתשה

תרדגהב

תוכיא

הספדה

הכומנ

רתוי

.............................................

100

ןורתפ

2

:

קודב

תא

יסלפמ

וידה

.............................................................................

100

ןורתפ

3

:

הנפ

הכימתל

לש

HP

..............................................................................

101

ןקתהה

סיפדמ

םידומע

םיקיר

וא

םיספדומ

תיקלח

....................................................................

101

והשמ

ףדב

ספדומה

רסח

וא

יוגש

...........................................................................................

102

םוקימ

יוגש

לש

טסקט

וא

הקיפרג

..........................................................................................

102

ןורתפ

תויעב

תוכיאב

הספדה

................................................................................................................

104

ןורתפ

1

:

אדו

התאש

שמתשמ

תוינסחמב

ויד

תוירוקמ

לש

HP

...................................................

104

ןורתפ

2

:

קודב

תא

יסלפמ

וידה

.............................................................................................

104

ןורתפ

3

:

קודב

תא

ריינה

ןועטש

שגמב

הנזהה

..........................................................................

105

ןורתפ

4

:

קודב

תא

גוס

ריינה

.................................................................................................

105

ןורתפ

5

:

קודב

תא

תורדגה

הספדהה

......................................................................................

105

ix

HEWW

background image

ןורתפ

6

:

הספדה

הריקסו

לש

חוד

תוכיא

הספדה

.....................................................................

106

ןורתפ

7

:

הנפ

הכימתל

לש

HP

..............................................................................................

106

ןורתפ

תויעב

תנזהב

ריינה

.....................................................................................................................

107

ןורתפ

תויעב

הקתעה

............................................................................................................................

109

ןקתהה

וניא

איצומ

םיקתוע

...................................................................................................

109

ןקתהה

קיפמ

םיקתוע

םיקיר

.................................................................................................

109

םיכמסמ

םירסח

וא

םייוהד

....................................................................................................

109

ןקתהה

ןיטקמ

תא

לדוג

ךמסמה

.............................................................................................

110

תוכיא

הקתעה

הדורי

............................................................................................................

110

ןתינ

ןיחבהל

םימגפב

קתועב

.................................................................................................

111

תספדמה

הסיפדמ

יצח

דומע

,

רחאלו

ןכמ

האיצומ

תא

ריינה

.......................................................

112

יא

-

תמאתה

ריינ

...................................................................................................................

112

ןורתפ

תויעב

הקירס

.............................................................................................................................

113

קרוסה

וניא

ביגמ

.................................................................................................................

113

תלועפ

הקירסה

תכרוא

ןמז

בר

ידמ

........................................................................................

113

קלח

ךמסמהמ

אל

קרסנ

וא

רסחש

וב

טסקט

.............................................................................

114

אל

ןתינ

ךורעל

טסקט

...........................................................................................................

114

תועדוה

האיגש

תועיפומ

.......................................................................................................

115

תוכיא

הנומתה

הקורסה

הכומנ

..............................................................................................

115

ןתינ

ןיחבהל

םימגפב

הקירסב

...............................................................................................

116

ןורתפ

תויעב

סקפ

................................................................................................................................

118

תקידב

סקפה

הלשכנ

...........................................................................................................

118

תקידב

תרמוח

סקפ

הלשכנ

...................................................................................

119

תקידב

רוביח

סקפ

עקשל

ןופלט

ליעפ

הלשכנ

.........................................................

119

תקידב

לבכ

ןופלט

רבוחמ

האיציל

הנוכנה

סקפב

הלשכנ

...........................................

119

תקידב

שומיש

גוסב

טוח

ןופלטה

ןוכנה

סקפב

הלשכנ

..............................................

120

תקידב

יוהיז

לילצ

גויח

הלשכנ

..............................................................................

121

תקידב

בצמ

וק

סקפ

הלשכנ

..................................................................................

121

הגוצתב

תגצומ

ןפואב

עובק

העדוהה

ןופלטה

וניא

רבוחמ

..........................................................

122

תויעב

רוגישב

הלבקו

לש

םיסקפ

תספדמב

..............................................................................

122

תויעב

רוגישב

סקפ

ינדי

תועצמאב

תספדמה

...........................................................................

124

תספדמה

הלוכי

רגשל

םיסקפ

,

ךא

הניא

הלוכי

לבקל

םיסקפ

......................................................

124

תספדמה

הלוכי

לבקל

םיסקפ

,

ךא

הניא

הלוכי

רגשל

םיסקפ

......................................................

125

ילילצ

סקפ

םיטלקומ

ןובישמב

...............................................................................................

126

טוח

ןופלטה

ףרוצש

תספדמל

וניא

ךורא

קיפסמ

.......................................................................

126

ןיא

הספדה

לש

םיסקפ

םיינועבצ

............................................................................................

126

אל

ןתינ

לבקל

םיסקפ

תועצמאב

בשחמה

)

סקפ

בשחמל

סקפו

ל

-

Mac

(

........................................

126

ןורתפ

תויעב

תועצמאב

'

יתוריש

טנרטניא

'

ירתאו

טנרטניאה

לש

HP

............................................................

127

ןורתפ

תויעב

תועצמאב

'

יתוריש

טנרטניא

'

...............................................................................

127

ןורתפ

תויעב

תועצמאב

ירתא

טנרטניאה

לש

HP

......................................................................

128

ןורתפ

תויעב

ינקתהב

ןורכיז

..................................................................................................................

129

HEWW

x

background image

ןיא

תורשפאב

תספדמה

אורקל

תא

ןקתה

ןורכיזה

.....................................................................

129

תספדמל

ןיא

תורשפא

אורקל

תא

םימוליצה

ןקתהב

ןורכיזה

.......................................................

129

ןורתפ

תויעב

תשרב

..............................................................................................................................

130

ןורתפ

תויעב

תשרב

טנרתא

...................................................................................................

130

ןורתפ

תויעב

תשרב

תיטוחלא

................................................................................................

130

ןורתפ

תויעב

תויסיסב

תשרב

תיטוחלאה

................................................................

131

ןורתפ

תויעב

תומדקתמ

תשרב

תיטוחלאה

..............................................................

132

בלש

1

:

אדו

בשחמהש

רבוחמ

תשרל

.....................................................

133

בלש

2

:

אדו

תספדמהש

תרבוחמ

תשרל

ךלש

..........................................

134

בלש

3

:

אדו

יכ

בשחמה

ךתושרבש

וניא

רבוחמ

תועצמאב

תשר

תילאוטריו

תיטרפ

)

VPN

(

...................................................................................

135

בלש

4

:

אדו

יכ

תספדמה

תנווקמ

הנכומו

................................................

135

בלש

5

:

אדו

יכ

תספדמ

HP

תנמוסמה

כ

)-

Network

(

תרדגומ

להנמכ

ןקתה

תספדמה

רדגומה

תרירבכ

לדחמה

)

Windows

דבלב

(

..............................

136

בלש

6

:

קודב

םא

הנכותה

לש

תמוח

שאה

תמסוח

תרושקת

.......................

136

רחאל

ןורתפ

תויעבה

...........................................................................................

136

סופיא

תורדגה

תשרה

לש

תספדמה

........................................................................................

137

תרדגה

הרוצתה

לש

תנכות

תמוח

שאה

הדובעל

םע

תספדמה

.....................................................................

138

ןורתפ

תויעב

לוהינב

תספדמה

...............................................................................................................

139

אל

ןתינ

חותפל

תא

תרש

טנרטניאה

ץבושמה

...........................................................................

139

ןורתפ

תויעב

הנקתה

.............................................................................................................................

141

תועצה

תנקתהל

הרמוח

........................................................................................................

141

תועצה

תנקתהל

הנכותה

לש

HP

............................................................................................

141

תנבה

חוד

בצמ

תספדמה

.......................................................................................................................

143

תנבה

ףד

תרוצת

תשרה

.........................................................................................................................

145

תקוזחת

שאר

הספדה

...........................................................................................................................

147

הקנ

תא

שאר

הספדהה

.........................................................................................................

147

רושיי

שאר

הספדהה

............................................................................................................

148

תרסה

הנכותה

לש

HP

התנקתהו

שדחמ

..................................................................................................

150

רורחש

תומיסח

....................................................................................................................................

151

יוניפ

ריינ

עוקת

...................................................................................................................

151

ענמה

תועקתהמ

ריינ

............................................................................................................

153

חפסנ

א

עדימ

ינכט

...............................................................................................................................................

154

עדימ

תודוא

תוירחא

.............................................................................................................................

155

תרהצה

תוירחא

תלבגומ

לש

Hewlett-Packard

.......................................................................

155

עדימ

תודוא

תוירחא

לע

תינסחמ

ויד

.......................................................................................

155

טרפמ

תספדמה

....................................................................................................................................

156

טרפמ

יזיפ

..........................................................................................................................

156

ינייפאמ

רצומה

ינותנו

תלוביק

...............................................................................................

157

טרפמ

דבעמ

ןורכיזו

.............................................................................................................

157

xi

HEWW

background image

תושירד

תכרעמה

.................................................................................................................

157

טרפמ

לוקוטורפ

תשר

...........................................................................................................

157

יטרפמ

תרש

טנרטניאה

ץבושמה

............................................................................................

158

טרפמ

ריינה

........................................................................................................................

158

תרכה

םיטרפמה

רובע

יגוס

ריינ

םיכמתנ

.................................................................

158

תרכה

םילדגה

םיכמתנה

......................................................................

158

תרכה

םיגוס

םילקשמו

םיכמתנ

לש

ריינ

.................................................

161

תרדגה

םיילוש

םיילמינימ

.....................................................................................

161

תויחנה

הספדהל

לע

ינש

ידצ

ףדה

..........................................................................

163

תייצולוזר

הספדה

................................................................................................................

163

טרפמ

הקתעה

.....................................................................................................................

163

טרפמ

סקפ

.........................................................................................................................

163

טרפמ

הקירס

......................................................................................................................

164

יטרפמ

'

יתוריש

טנרטניא

'

......................................................................................................

164

HP ePrint

.........................................................................................................

164

םימושיי

תספדמל

................................................................................................

165

יטרפמ

רתא

טנרטניאה

לש

HP

..............................................................................................

165

טרפמ

יאנת

הביבס

..............................................................................................................

165

טרפמ

למשח

.......................................................................................................................

165

טרפמ

הטילפ

תיטסוקא

........................................................................................................

166

טרפמ

ינקתה

ןורכיז

.............................................................................................................

166

יננוכ

קזבה

גוסמ

USB

.........................................................................................

166

עדימ

הניקת

........................................................................................................................................

167

רפסמ

םגדה

הניקתל

............................................................................................................

167

תרהצה

FCC

......................................................................................................................

168

העדוה

םישמתשמל

האירוקב

.................................................................................................

168

תרהצה

תומיאת

VCCI

)

Class B

(

םישמתשמל

ןפיב

................................................................

169

העדוה

םישמתשמל

ןפיב

עגונב

לבכל

חתמה

............................................................................

169

הרהצה

רבדב

תטילפ

םישער

רובע

הינמרג

..............................................................................

169

תרהצה

GS

)

הינמרג

(

...........................................................................................................

169

העדוה

םישמתשמל

תשרב

םינופלטה

הראב

"

ב

:

תושירד

ה

-

FCC

.................................................

170

העדוה

םישמתשמל

תשרב

םינופלטה

הדנקב

...........................................................................

171

העדוה

םישמתשמל

רוזאב

רחסה

יפוריאה

...............................................................................

172

העדוה

םישמתשמל

תשרב

םינופלטה

הינמרגב

.........................................................................

172

הרהצה

רבדב

סקפ

יטוחלא

הילרטסואב

..................................................................................

172

תעדוה

הניקת

לש

דוחיאה

יפוריאה

........................................................................................

172

עדימ

ירוטלוגר

רובע

םירצומ

םייטוחלא

..................................................................................

174

הפישח

תנירקל

רדת

וידר

.....................................................................................

174

העדוה

םישמתשמל

ליזרבב

..................................................................................

174

העדוה

םישמתשמל

הדנקב

...................................................................................

175

העדוה

םישמתשמל

ןאווייטב

................................................................................

175

HEWW

xii

background image

העדוה

םישמתשמל

וקיסקמב

................................................................................

176

העדוה

םישמתשמל

ןפיב

......................................................................................

176

תינכות

לוהינ

יתביבס

רצומל

..................................................................................................................

177

שומיש

ריינב

.......................................................................................................................

177

יקלח

קיטסלפ

.....................................................................................................................

177

תונויליג

םינותנ

לש

תוחיטב

םירמוח

.......................................................................................

177

תינכות

רוזחימ

....................................................................................................................

178

תינכות

רוזחימה

לש

HP

ירמוחל

ויד

םילכתמ

..........................................................................

178

תכלשה

תלוספ

לע

-

ידי

םישמתשמ

יקשמב

תיב

םייטרפ

דוחיאב

יפוריאה

.....................................

179

תכירצ

למשח

......................................................................................................................

179

םירמוח

םיימיכ

....................................................................................................................

180

עדימ

לע

תוללוס

..................................................................................................................

180

תכלשה

הללוס

ןאווייטב

.......................................................................................

180

תמושתל

בל

םישמתשמה

הינרופילקב

....................................................................

180

תכלשה

הללוס

דנלוהב

.........................................................................................

180

תועדוה

RoHS

)

ןיסב

דבלב

(

.................................................................................................

181

תועדוה

RoHS

)

הניארקואב

דבלב

(

........................................................................................

181

תונוישיר

לש

דצ

ישילש

.........................................................................................................................

182

חפסנ

ב

םירמוח

םילכתמ

םירזיבאו

לש

HP

..............................................................................................................

193

תנמזה

םירמוח

םילכתמ

הספדהל

ןפואב

ןווקמ

.........................................................................................

194

םירמוח

םילכתמ

...................................................................................................................................

195

תוינסחמ

ויד

.......................................................................................................................

195

ריינ

לדוגב

HP

....................................................................................................................

195

חפסנ

ג

עדימ

ףסונ

תודוא

תרדגה

סקפ

....................................................................................................................

196

תרדגה

תרבעה

םיסקפ

)

תוכרעמ

ןופלט

תויליבקמ

(

...................................................................................

197

תריחב

תרדגה

סקפה

המיאתמה

תיבל

וא

דרשמל

.....................................................................

198

תורשפא

א

:'

וק

סקפ

דרפנ

)

אלל

תוחיש

תוילוק

(

.......................................................................

200

תורשפא

ב

:'

תרדגה

תספדמה

םע

DSL

...................................................................................

200

תורשפא

ג

:'

תרדגה

תספדמה

םע

תכרעמ

ןופלט

גוסמ

PBX

וא

וק

ISDN

.....................................

201

תורשפא

ד

:'

סקפ

םע

תוריש

לוצלצ

ןחבומ

ותואב

וק

ןופלט

........................................................

202

תורשפא

ה

:'

וק

ףתושמ

תוחישל

תוילוק

םיסקפלו

.....................................................................

203

תורשפא

ו

:

וק

ףתושמ

תוחישל

תוילוק

תוחישלו

סקפ

םע

את

ילוק

..............................................

204

תורשפא

ז

:

וק

סקפ

ףתושמ

םע

םדומ

בשחמב

)

אלל

תוחיש

תוילוק

(

............................................

205

תנקתה

תספדמה

םע

םדומ

גויח

בשחמל

.................................................................

206

תנקתהל

תספדמה

םע

םדומ

DSL/ADSL

בשחמב

...................................................

207

תורשפא

ח

:

וק

ילוק

/

סקפ

ףתושמ

םע

םדומ

בשחמב

..................................................................

208

וק

לוק

/

סקפ

ףתושמ

םע

םדומ

גויח

בשחמב

............................................................

208

וק

לוק

/

סקפ

ףתושמ

םע

םדומ

DSL/ADSL

בשחמב

.................................................

209

תורשפא

ט

:

וק

ףתושמ

תוחישל

סקפ

תוחישלו

תוילוק

םע

ןובישמ

..............................................

211

xiii

HEWW

background image

הרקמ

J

:

וק

לוק

/

סקפ

ףתושמ

םע

םדומ

בשחמב

ןובישמו

...........................................................

212

וק

לוק

/

סקפ

ףתושמ

םע

םדומ

גויח

בשחמב

ןובישמו

................................................

212

וק

ילוק

/

סקפ

ףתושמ

םע

םדומ

DSL/ADSL

בשחמב

ןובישמו

....................................

214

תורשפא

י

"

א

:

וק

ףתושמ

תוחישל

סקפ

תוחישלו

תוילוק

םע

םדומ

גויח

בשחמב

אתו

ילוק

..............

215

תרדגה

סקפ

תירוט

...............................................................................................................................

218

תקידב

תורדגה

סקפה

...........................................................................................................................

219

חפסנ

ד

תרדגה

תשר

............................................................................................................................................

220

תרדגה

תספדמה

רובע

תרושקת

תיטוחלא

...............................................................................................

221

ינפל

ליחתתש

......................................................................................................................

221

תרדגה

תספדמה

תשרב

תיטוחלאה

ךלש

.................................................................................

221

תרדגה

תספדמה

תועצמאב

תנכות

תספדמה

לש

HP

................................................

222

תרדגה

תספדמה

תועצמאב

'

ףשא

תנקתה

רוביח

יטוחלא

'

..........................................

222

תרדגה

תספדמה

תועצמאב

'

הרדגה

תנגומ

לע

-

ידי

WiFi

'

)

WPS

(

................................

222

רוביחל

תספדמה

תטישב

Push Button

................................................

223

רוביחל

תספדמה

תטישב

ה

-

PIN

...........................................................

223

תרדגה

תספדמה

תועצמאב

תרש

טנרטניאה

ץבושמה

)

EWS

(

....................................

223

יוניש

גוס

רוביחה

................................................................................................................

224

רבעמ

רוביחמ

Ethernet

רוביחל

יטוחלא

................................................................

224

רבעמ

רוביחמ

USB

רוביחל

יטוחלא

......................................................................

224

רבעל

רוביחמ

יטוחלא

רוביחל

USB

וא

טנרתא

........................................................

224

תקידב

רוביחה

יטוחלאה

.......................................................................................................

225

תויחנה

תקידבל

תחטבא

תשרה

תיטוחלאה

.............................................................................

225

הריקס

לש

תורדגה

החטבאה

................................................................................

225

תפסוה

תובותכ

הרמוח

בתנל

יטוחלא

)

ןוניס

MAC

(

..................................................

225

תויחנה

החטבא

תופסונ

עגונב

טוחלאל

...................................................................

226

תויחנה

םוצמצל

תוערפהה

תשרב

תיטוחלא

.............................................................................

226

יוניש

תורדגה

תשר

תויסיסב

..................................................................................................................

227

הגצה

הספדהו

לש

תורדגה

תשר

.

...........................................................................................

227

הלעפה

יוביכו

לש

וידרה

יטוחלאה

.........................................................................................

227

יוניש

תורדגה

תשר

תומדקתמ

................................................................................................................

228

תרדגה

תוריהמ

רושיקה

........................................................................................................

228

תגצה

תורדגה

IP

.................................................................................................................

228

יוניש

תורדגה

IP

..................................................................................................................

228

סופיא

תורדגה

תשר

.............................................................................................................

229

תספדה

'

טוחלא

רישי

'

לש

HP

................................................................................................................

230

תלעפהל

הספדה

תיטוחלא

הרישי

לש

HP

...............................................................................

230

הספדה

ןקתהמ

דיינ

ךמותה

טוחלאב

.......................................................................................

231

הספדה

בשחממ

ךמותה

טוחלאב

............................................................................................

231

הספדה

בשחממ

ךמותה

טוחלאב

)

Windows

(

.........................................................

231

הספדה

בשחממ

ךמותה

טוחלאב

)

Mac OS X

(

.......................................................

232

HEWW

xiv

background image

חפסנ

ה

ילכ

לוהינ

תספדמ

.....................................................................................................................................

233

זגרא

םילכה

)

Windows

(

.......................................................................................................................

234

תחיתפ

'

זגרא

םילכה

'

............................................................................................................

234

HP Utility (Mac OS X)

.......................................................................................................................

235

תחיתפל

תינכות

תורישה

HP Utility

......................................................................................

235

תרש

טנרטניא

ץבושמ

...........................................................................................................................

236

תודוא

יצבוק

Cookie

...........................................................................................................

236

תחיתפל

תרש

טנרטניאה

ץבושמה

..........................................................................................

236

חפסנ

ו

דציכ

ןתינ

עצבל

?

......................................................................................................................................

238

חפסנ

ז

תואיגש

)

Windows

(

..................................................................................................................................

239

ןורכיז

סקפה

אלמ

.................................................................................................................................

241

אל

ןתינ

םייקל

תרושקת

םע

תספדמ

וז

....................................................................................................

242

סלפמ

ויד

ךומנ

.....................................................................................................................................

243

היעב

תינסחמב

....................................................................................................................................

244

ףלחה

תא

תינסחמ

וידה

.........................................................................................................................

245

יא

-

המאתה

לש

ריינ

..............................................................................................................................

246

תבשות

תינסחמה

העוקת

......................................................................................................................

247

תמיסח

ריינ

.........................................................................................................................................

248

לזא

ריינה

תספדמב

..............................................................................................................................

249

תספדמ

בצמב

אל

ןווקמ

.......................................................................................................................

250

תספדמ

בצמב

ההשומ

...........................................................................................................................

251

תספדה

ךמסמה

הלשכנ

.........................................................................................................................

252

לשכ

תספדמב

......................................................................................................................................

253

תלד

וא

הסכמ

םיחותפ

..........................................................................................................................

254

הנקתוה

תינסחמ

ויד

רבכש

התייה

שומישב

..............................................................................................

255

תוינסחמ

וידה

ונקורתה

.........................................................................................................................

256

לשכ

תוינסחמב

וידה

.............................................................................................................................

257

גורדש

םירמוחה

םילכתמה

תספדמב

.......................................................................................................

258

גורדש

םירמוחה

םילכתמה

תספדמב

םלשוה

החלצהב

...............................................................................

259

היעב

גורדשב

םירמוחה

םילכתמה

תספדמב

.............................................................................................

260

ונקתוה

תוינסחמ

ויד

ןניאש

תרצותמ

HP

.................................................................................................

261

שומיש

תוינסחמב

תוירוקמ

לש

HP

םלתשמ

רתוי

.....................................................................................

262

עדימ

ץעיימ

עגונב

תוינסחמל

תופיוזמ

.....................................................................................................

263

התהוז

תינסחמ

תשמושמ

,

תפיוזמ

וא

תינסחמ

האלומש

שדחמ

....................................................................

264

שמתשה

תוינסחמב

שומישל

ינושאר

.......................................................................................................

265

ןיא

שמתשהל

תוינסחמב

שומישל

ינושאר

................................................................................................

266

ןיא

קיפסמ

ויד

לוחתאב

.........................................................................................................................

267

םאה

שמתשהל

וידב

רוחש

דבלב

?

..........................................................................................................

268

xv

HEWW

background image

םאה

שמתשהל

וידב

ינועבצ

דבלב

?

.........................................................................................................

269

תוינסחמ

ויד

אל

תומאות

.......................................................................................................................

270

לשכ

ןשיחב

וידה

..................................................................................................................................

271

תרהזא

ןשייח

וידה

................................................................................................................................

272

היעב

תנכהב

תספדמה

..........................................................................................................................

273

וידה

לזא

תינסחמב

הספדהל

עבצב

.........................................................................................................

274

וידה

לזא

תינסחמב

הספדהל

רוחשב

.......................................................................................................

275

הסכמ

ןיזמ

םיכמסמה

יטמוטואה

חותפ

....................................................................................................

276

היעב

תכרעמב

וידה

..............................................................................................................................

277

סקדניא

...............................................................................................................................................................

278

HEWW

xvi

background image

1

םידעצ

םינושאר

ךירדמ

הז

ליכמ

םיטרפ

לע

שומישה

תספדמב

ןורתפו

תויעב

.

תושיגנ

HP EcoSolutions

)

HP

תוכיאו

הביבסה

(

תרכה

יביכר

תספדמה

שומיש

חולב

הרקבה

לש

תספדמה

תונורתפ

םיילטיגיד

לש

HP

תריחב

לדוג

ריינ

תניעט

ךמסמ

רוקמ

לע

חטשמ

תיכוכזה

תניעט

ךמסמ

רוקמ

ןיזמב

םיכמסמה

יטמוטואה

)

ADF

(

תניעט

ריינ

תסנכה

ןקתה

ןורכיז

תנקתה

םירזיבאה

תקוזחת

תספדמה

ןוכדע

תספדמה

תחיתפ

תנכות

תספדמה

לש

HP

)

Windows

(

יוביכ

תספדמה

הרעה

:

םא

התא

שמתשמ

תספדמב

דחי

םע

בשחמ

ובש

תלעופ

תכרעמ

הלעפה

Windows XP Starter Edition

,

Windows Vista Starter Edition

,

Windows 7 Starter Edition

וא

Windows 8 Starter Edition

,

ןכתיי

קלחש