HP Officejet 7610 Көмектесіңдер

background image
background image

HP Officejet 7610 Wide Format e-All-in-

One

Пайдаланушы нұсқаулығы

background image

Авторлық құқығы туралы ақпарат

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Басылым

2, 1/2014

Hewlett-Packard Company ескертулері

Бұл құжатта қамтылған мəліметтер
ескертусіз өзгертіледі

.

Барлық құқықтары қорғалған

. Авторлық

құқ

ық арқылы рұқсат етілген

жағдайлардан басқа кезде

Hewlett-

Packard компаниясының жазбаша
рұқсатынсыз осы материалды көшіруге

,

өң

деуге немесе аударуға тыйым

салынады

.

HP өнімдері мен қызметтеріне арналған
кепілдіктер ғана осындай өнімдер мен
қ

ызметтермен бірге келетін нақты

кепілдеме ережелерін орындау үшін
орнатылады

. Осы жердегі ешбір мəлімет

қ

осымша кепілдемеге негізделген түрде

тұспалданбайды

. HP компаниясы осы

жерде қамтылған техникалық немесе
өң

делетін қателер не қосылмаған

ерекшеліктер үшін жауапты болмайды

.

Ресми мəлімдемелер

Microsoft, Windows, Windows XP,

Windows Vista, Windows 7 жəне Windows

8 — Microsoft корпорациясының АҚШ
мемлекетінде тіркелген сауда белгілері

.

ENERGY STAR жəне ENERGY STAR
белгісі АҚШ мемлекетінде тіркелген
белгілері

.

background image

Қ

ауіпсіздік ақпараты

Ө

рттен немесе электр тогының соғуынан

зақымдануды азайту үшін осы өнімді
пайдаланған кезде əрқашан негізгі
қ

ауіпсіздік шараларын орындаңыз

.

1. Принтермен бірге берілетін құжаттағы
барлық нұсқауларды оқып шығып

,

түсініңіз

.

2. Құрылғыда белгіленген барлық
ескертулер мен нұсқауларды орындаңыз

.

3. Тазаламас бұрын бұл құрылғыны
қ

абырғадағы электр розеткаларынан

ажыратыңыз

.

4. Құрылғыны судың жанына немесе
ө

зіңіз су болғанда орнатпаңыз немесе

пайдаланбаңыз

.

5. Құрылғыны тұрақты бетке нық
орнатыңыз

.

6. Ешбір адам баспайтындай немесе желі
кабеліне сүрініп кетпейтіндей жəне желі
кабелі зақымданбайтын құрылғыны
қ

орғалған аймаққа орнатыңыз

.

7. Құрылғы дұрыс жұмыс істемесе,
Мəселені шешу

107-бетте бөлімін

қ

араңыз

.

8. Ішінде пайдаланушыға қызмет
көрсететін ешбір бөлігі жоқ

. Жөндеу

жұмыстарын орындау үшін кəсіби білікті
маманға жүгініңіз

.

background image
background image

Maзмұны

1 Жұмысқа кіріскенде ...................................................................................................................................... 1

Қ

ол жетімділік

.................................................................................................................................... 2

HP EcoSolutions (HP жəне қоршаған орта) ........................................................................................ 3

Қ

уатты басқару

................................................................................................................... 3

Басып шығару жабдықтарын оңтайландыру

..................................................................... 3

Принтер бөліктерін түсіну

.................................................................................................................. 5

Алдыңғы көрініс

.................................................................................................................. 5

Басып шығару жабдықтарының аймағы

............................................................................ 6

Артқы көрініс

...................................................................................................................... 6

Принтер басқару тақтасын қолдану

................................................................................................... 7

Түймешіктерге жəне шамдарға жалпы шолу

................................................................... 7

Басқару тақтасы дисплейінің белгішелері

....................................................................... 8

Принтердің параметрлерін өзгерту

................................................................................... 8

Режимді таңдау

.................................................................................................. 9

Басқа режимді таңдау

....................................................................................... 9

Режим үшін параметрлерді өзгерту

................................................................. 9

Принтердің параметрлерін өзгерту

.................................................................. 9

HP сандық шешімдері ...................................................................................................................... 10

HP Digital Scan (Компьютерге сканерлеу немесе электрондық поштаға сканерлеу) . 10
HP сандық факсы (Компьютерге сканерлеу жəне Mac файлына сканерлеу) ............. 10

Принтер қағазын таңдау

................................................................................................................... 11

Басып шығаруға жəне көшірме жасауға ұсынылатын қағаздар

.................................... 11

Фотосуреттерді басып шығаруға арналған ұсынылатын қағаздар

................................ 12

Қ

ағазды таңдауға жəне пайдалануға арналған кеңестер

.............................................. 13

Сканер əйнегіне түпнұсқаны салу

.................................................................................................... 15

Түпнұсқаны құжаттарды автоматты түрде салатын құралға салу

................................................. 16

Қ

ағазды салу

..................................................................................................................................... 18

Қ

алыпты өлшемдегі қағазды салу

................................................................................... 18

Хатқалталарды салу

......................................................................................................... 18

Кəртішкелерді жəне фотосурет қағазын салу

................................................................ 19

Реттелетін өлшемдегі қағазды салу

................................................................................ 20

KKWW

v

background image

жад құрылғысын енгізу

.................................................................................................................... 21

Қ

осалқы құралдарды орнату

............................................................................................................ 22

Автоматты екі жақты баспа қосалқы құралын

(дуплексер) орнату ............................... 22

Принтер драйверінде қосалқы құралдарды қосу

........................................................... 22

Қ

осалқы құралдарды қосу

(Windows) ............................................................. 22

Қ

осалқы құралдарды қосу

(Mac OS X) ........................................................... 23

Принтерді жөндеу

............................................................................................................................. 24

Сканер əйнегін тазарту

.................................................................................................... 24

Сыртқы бөлікті тазарту

.................................................................................................... 25

Құ

жаттарды автоматты түрде салатын құралды тазарту

.............................................. 25

Зауыттың əдепкі параметрлерін қалпына келтіру

......................................................... 26

Принтерді жаңарту

............................................................................................................................ 27

Енгізілген веб

-серверді (EWS) қолдану арқылы принтерді жаңарту ........................... 27

Принтердің басқару тақтасын қолдану арқылы принтерді жаңартыңыз

...................... 27

HP принтерінің бағдарламалық құралын (Windows) ашу ............................................................... 28
Принтерді өшіру

................................................................................................................................ 29

2 Басып шығару ............................................................................................................................................... 30

Құ

жаттарды басып шығару

.............................................................................................................. 31

Құ

жаттарды басып шығару

(Windows) ............................................................................ 31

Құ

жаттарды басып шығару

(Mac OS X) .......................................................................... 31

Кітапшаларды басып шығару

........................................................................................................... 33

Кітапшаларды басып шығару

(Windows) ......................................................................... 33

Кітапшаларды басып шығару

(Mac OS X) ....................................................................... 33

Хатқалталарда басып шығару

.......................................................................................................... 35

Хатқалталарда басып шығару

(Windows) ........................................................................ 35

Хатқалталарды басып шығару

(Mac OS X) ..................................................................... 35

Фотосуреттерді басып шығару

......................................................................................................... 37

Фотосуретті фотосурет қағазына басып шығару

(Windows) .......................................... 37

Фотосуретті фотосурет қағазына басып шығару

(Mac OS X) ........................................ 38

Жад құрылғысынан фотосуреттерді басып шығару

....................................................... 39

Арнайы жəне теңшелетін өлшемдегі қағазда басып шығару

......................................................... 40

Арнайы немесе теңшелетін өлшемдегі қағазда басып шығару

(Mac OS X) ................ 40

Теңшелетін өлшемдерді орнату

(Mac OS X) .................................................................. 41

Құ

жаттарды немесе фотосуреттерді жиексіз басып шығару

........................................................ 42

Құ

жаттарды немесе фотосуреттерді жиексіз басып шығару

(Windows) ..................... 42

Құ

жаттарды немесе фотосуреттерді жиексіз басып шығару

(Mac OS X) ................... 42

Екі жаққа басып шығару

(екі жақты күйі) ........................................................................................ 44

Екі жақты басып шығаруды орындау

(Windows) ............................................................ 44

Екі жақты басып шығаруды орындау

(Mac OS X) .......................................................... 44

vi

KKWW

background image

Дұрыс басып шығару туралы кеңестер

........................................................................................... 46

3 Сканерлеу ..................................................................................................................................................... 49

Түпнұсқаны сканерлеу

..................................................................................................................... 50

Компьютерге сканерлеу

.................................................................................................. 50

Принтердің басқару құралынан компьютерге түпнұсқаны сканерлеу

......... 50

Принтердің басқару құралынан компьютерге түпнұсқаны сканерлеу

......... 50

Жад құрылғысына

сканерлеу .......................................................................................... 51

Электрондық поштаға сканерлеу

.................................................................................... 52

Веб

-сканерлеу көмегімен сканерлеу .............................................................................................. 53

Құ

жаттарды өңделетін мəтін ретінде сканерлеу

............................................................................ 54

Құ

жаттарды өңделетін мəтін ретінде сканерлеу

........................................................... 54

Құ

жаттарды өңделетін мəтін ретінде сканерлеуге арналған нұсқаулар

..................... 55

4 Көшіру ............................................................................................................................................................ 57

Құ

жаттарды көшіру

........................................................................................................................... 58

Көшірме параметрлерін өзгерту

...................................................................................................... 59

Көшірме параметрлерін сақтац

....................................................................................................... 60

5 Факс ............................................................................................................................................................... 61

Факс жіберу

....................................................................................................................................... 62

Қ

алыпты факс

жіберу ...................................................................................................... 62

Компьютерден

стандартты факс жіберу ........................................................................ 63

Факсты қолмен телефоннан жіберу

................................................................................ 64

Мониторда теруді қолдану арқылы факс жіберу

........................................................... 65

Факсты жадтан жіберу

..................................................................................................... 65

Факсты кейінірек жіберілетін етіп жоспарлау

............................................................... 66

Бірнеше алушыларға факс жіберу

.................................................................................. 66

Факсты

қатені түзету күйінде жіберу ............................................................................. 67

Факс алу

............................................................................................................................................ 68

Факсты қолмен алу

........................................................................................................... 68

Факстың сақтық көшірмесін жасауды орнату

................................................................. 69

Жадтан алынған факстарды қайта басып шығару

......................................................... 70

Факс алуды сұрау

............................................................................................................. 70

Факстарды басқа нөмірге əрі қарай жіберу

.................................................................... 71

Қ

абылданған факстар үшін қағаз өлшемін орнату

........................................................ 71

Кіріс факстарына автоматты түрде кішірейту параметрін орнату

............................... 72

Қ

алаусыз факс нөмірлерін блоктау

................................................................................ 72

Нөмірлерді қалаусыз факс тізіміне қосу

........................................................ 72

Нөмірлерді қалаусыз факс тізімінен жою

...................................................... 73

KKWW

vii

background image

Қ

алаусыз факс есебін

басып шығару ............................................................. 73

HP сандық факсы (Факсты компьютерге жіберу жəне факсты Mac файлына
жіберу

) бағдарламалық құралдарын пайдаланып компьютерге факстарды

қ

абылдап алу

.................................................................................................................... 73

Факсты компьютерге жіберу жəне факсты

Mac файлына жіберу

талаптары

......................................................................................................... 74

Факсты компьютерге жіберу жəне факсты

Mac файлына жіберу

мүмкіндіктерін белсендіру

............................................................................. 74

Факсты компьютерге жіберу жəне факсты

Mac файлына жіберу

параметрлерін өзгерту

.................................................................................... 75

Жылдам теру жазбаларын орнату

................................................................................................... 77

Жылдам теру жазбаларын орнату жəне өзгерту

............................................................ 77

Топтық жылдам теру жазбаларын орнату жəне өзгерту

............................................... 78

Жылдам теру жазбаларын жою

....................................................................................... 78

Жылдам теру жазбаларының тізімін басып шығару

...................................................... 79

Факс параметрлерін өзгерту

............................................................................................................ 80

Факстың тақырыпшасын теңшеу

..................................................................................... 80

Жауап беру күйін

(автоматты түрдегі жауап) орнату .................................................... 80

Жауап бермес бұрын қоңыраулардың санын орнату

..................................................... 81

Арнайы қоңырау үшін қоңырауға жауап беру үлгісін өзгерту

....................................... 81

Теру түрін орнату

............................................................................................................. 82

Қ

айта теру параметрін орнату

........................................................................................ 83

Факс жылдамдығын орнату

............................................................................................. 83

Факс дыбысының деңгейін орнату

.................................................................................. 84

Факс жəне сандық телефон қызметтері

.......................................................................................... 85

Интернет протоколы арқылы факс жіберу

..................................................................................... 86

Есептерді қолдану

............................................................................................................................ 87

Факсты растау есептерін басып шығару

......................................................................... 87

Факстың қате есептерін басып шығару

.......................................................................... 88

Факс жұрналын басып шығару жəне қарап шығу

........................................................... 89

Факс жұрналын тазалау

................................................................................................... 89

Соңғы факсты таратудың толық деректерін басып шығарыңыз

. .................................. 89

Қ

оңырау шалушы нөмірінің есебін басып шығару

......................................................... 89

Қ

оңырау шалу тарихын қарап шығу

................................................................................ 90

6 Веб-қызметтер ............................................................................................................................................. 91

Веб

-қызметтері дегеніміз не? .......................................................................................................... 92

HP ePrint ........................................................................................................................... 92
Принтер бағдарламалары

................................................................................................ 92

Веб

-қызметтерді орнату ................................................................................................................... 93

Принтердің басқару тақтасын пайдаланып веб

-қызметтерін орнату ............................ 93

viii

KKWW

background image

Кірістірілген веб

-серверді қолдану арқылы веб-қызметті орнату ................................ 93

HP корпорациясының принтерге арналған бағдарламалық құралымен веб-
қ

ызметтерді орнату

.......................................................................................................... 94

Веб

-қызметтерді қолдану ................................................................................................................. 96

HP ePrint ........................................................................................................................... 96

HP ePrint қызметін пайдаланып басып шығару ............................................. 96
Принтердің

' электрондық пошта мекенжайын табу ..................................... 96

HP ePrint қызметін ажырату ............................................................................ 97

Принтер бағдарламалары

................................................................................................ 97

Принтер бағдарламаларын қолдану

............................................................... 97

Принтер бағдарламаларын басқару

............................................................... 97

Принтер бағдарламаларын өшіру

................................................................... 97

Веб

-қызметтерді жою ....................................................................................................................... 98

7 Сия картридждерімен жұмыс істеу .......................................................................................................... 99

Сия картридждері мен басып шығару механизмі бойынша мəліметтер

..................................... 100

Анықталған сия деңгейлерін тексеру

............................................................................................ 101

Тек қара немесе түрлі түсті сиямен басып шығару

..................................................................... 102

Сия картридждерін ауыстыру

........................................................................................................ 103

Басып шығару жабдықтарын сақтау

.............................................................................................. 105

Анонимді пайдалану ақпаратты сақтау орны

................................................................................ 106

8 Мəселені шешу ........................................................................................................................................... 107

HP қолдау қызметі .......................................................................................................................... 108

Электрондық қолдау қызметін алу

................................................................................ 108

HP корпорациясының телефонмен қолдау қызметі .................................................... 109

Қ

оңырау шалмас бұрын

................................................................................. 109

Телефонмен қолдау көрсету мерзімі

........................................................... 110

Қ

олдау қызметінің телефон нөмірлері

........................................................ 110

Телефонмен қолдау көрсету мерзімінен кейін

........................................... 111

ақауларды жою бойынша жалпы кеңестер мен ресурстар

.......................................................... 112

Принтер ақауларын шешу

.............................................................................................................. 113

Принтер кенеттен жұмыс істемей қалды

..................................................................... 113

Принтерден күтпеген шуылдар шығады

....................................................................... 113

Туралау орындалмады

................................................................................................... 113

Принтер жауап бермейді

(ештеңе басып шығарылмайды) ......................................... 114

Принтер жай басып шығарады

...................................................................................... 114

1-шешім: Төмен басып шығару сапасы параметрін пайдалану .................. 114
2-шешім: Сия деңгейлерін тексеру .............................................................. 115
3-шешім: HP қолдау қызметімен хабарласу ................................................ 115

KKWW

ix

background image

Бос немесе жартылай бет басып шығарылды

.............................................................. 115

Қ

ағазда бір нəрсе жоқ немесе дұрыс емес

.................................................................. 116

Мəтіннің немесе графикалардың орны дұрыс емес

.................................................... 116

Басып шығару сапасы бойынша ақауларды жою

.......................................................................... 118

1-шешім: HP компаниясы шығарған сия картридждерін пайдаланып
отырғаныңызды тексеріңіз

............................................................................................ 118

2-шешім: Сия деңгейлерін тексеру ............................................................................... 118
3-шешім: Кіріс науасына жүктелген қағазды тексеру ................................................. 119
4-шешім: Қағаз түрін тексеру ........................................................................................ 119
5-шешім: Басып шығару параметрлерін тексеру ......................................................... 120
Solution 6: Print and evaluate a print quality report ......................................................... 120
7-шешім: HP қолдау қызметімен хабарласу ................................................................. 121

Қ

ағаз беру ақауларын шешу

.......................................................................................................... 122

Көшіру ақауларын шешу

................................................................................................................. 124

Көшірмесі шықпады

....................................................................................................... 124

Көшірмелер бос

.............................................................................................................. 124

Құ

жаттар жоқ немесе күңгірт

....................................................................................... 125

Ө

лшем кішірейтілген

..................................................................................................... 125

Көшіру сапасы төмен

..................................................................................................... 125

Көшіру ақаулары көрініп тұрады

................................................................................... 126

Принтер жарты бетті басып шығарады да

, қағазды шығарып тастайды .................... 127

Қ

ағаз сəйкессіздігі

......................................................................................................... 127

Сканерлеу ақауларын шешу

........................................................................................................... 128

Сканер ешқандай əрекетті орындамады

....................................................................... 128

Сканерлеу ұзақ уақыт алады

......................................................................................... 128

Құ

жат бөлігі сканерленбеді немесе мəтін жоқ

............................................................ 129

Мəтін өңделмейді

........................................................................................................... 129

Қ

ате туралы хабарлар пайда болады

........................................................................... 130

Сканерлеген кескін сапасы нашар

................................................................................ 131

Сканерлеу ақаулары көрініп тұрады

............................................................................. 132

Факс ақауларын шешу

.................................................................................................................... 134

Факс сынағы орындалмады

........................................................................................... 134

«Факс жабдығын тексеру» орындалмады .................................................... 135
«Факс белсенді телефон ұясына қосылған» сынағы орындалмады. ......... 135
«Принтер сымы факстағы дұрыс портқа қосылған» сынағы
орындалмады

. ................................................................................................ 136

«Факспен телефон сымының дұрыс түрін пайдалану» сынағы
орындалмады

................................................................................................. 137

«Теру сигналын анықтау» сынағы орындалмады ........................................ 137
«Факс желісінің күйі» орындалмады ............................................................ 138

Дисплей əрқашан

«Телефон желіге қосылған» деп көрсетеді ................................... 139

x

KKWW

background image

Принтерде факстарды жіберу жəне алу ақаулары туындады

. .................................... 139

Принтерде факсты қолмен жіберу ақаулары туындады

. ............................................ 141

Принтер факстарды қабылдай алмайды

, бірақ факстарды жібере алады ................ 142

Принтер факстарды жібере алмайды

, бірақ факстарды қабылдай алады. ............... 143

Факс сигналдары жауап беру құрылғысында жазылады

............................................ 144

Принтермен бірге берілген телефон сымы жеткілікті ұзын емес

............................. 144

Түсті факстар басып шығармайды

................................................................................ 144

Компьютер факстарды қабылдай алмайды

(Компьютерге сканерлеу жəне Mac

файлына сканерлеу

) ...................................................................................................... 145

Веб

-қызметтер мен HP веб-сайттары көмегімен ақауларды жойыңыз. ...................................... 146

Веб

-қызметтерімен мəселелерді шешу ........................................................................ 146

HP веб-сайттарын қолдану арқылы ақауларды шешу ................................................. 147

Жад картасы ақауларын жою

......................................................................................................... 148

Принтер жад құрылғысын оқи алмайды

....................................................................... 148

Принтер жад құрылғысындағы фотосуреттерді оқи алмайды

.................................... 148

Желі ақауларын жою

...................................................................................................................... 149

Ethernet желісінің ақауларын шешу .............................................................................. 149
сымсыз байланыс ақауларын шешу

.............................................................................. 149

Негізгі сымсыз байланыс ақауларын жою

................................................... 150

Қ

осымша сымсыз байланыс ақауларын жою

............................................... 151

1-қадам: Компьютердің желіге қосылғанын тексеру .................. 152
2-қадам: Принтердің желіге қосылғанын тексеріңіз. ................. 153
3-қадам: Компьютердің желіге виртуалды жеке желі (VPN)
арқылы қосылғанын тексеру

........................................................ 155

4-қадам: Принтердің желіге қосылып тұрғанын жəне
дайындығын тексеру

..................................................................... 155

5-қадам: Белгіленген (Желі) HP принтер əдепкі принтер
драйвері ретінде орнатылғанын тексеру

(тек Windows үшін) ... 156

6-қадам: Желі қалқаны бағдарламалық құралының
байланысты блоктайтынын көру үшін тексеру

........................... 157

Ақауларды шешкеннен кейін

........................................................................ 157

Принтердің желі параметрлерін қайта орнату

............................................................. 157

Принтермен жұмыс істеу үшін желі қалқанының бағдарламалық құралын теңшеу

.................. 159

Принтерді басқару ақауларын шешу

............................................................................................. 161

Енгізілген веб

-сервер ашылмайды ............................................................................... 161

Орнату қателері туралы ақауларды жою

...................................................................................... 163

Аппараттық құралды орнату ұсыныстары

..................................................................... 163

НР бағдарламалық құралын орнату ұсыныстары

......................................................... 163

Принтер күйінің есебін түсіну

........................................................................................................ 165

желіні конфигурациялау бетін түсіну

........................................................................................... 167

Басып шығару механизміне күтім жасау

....................................................................................... 169

KKWW

xi

background image

Басып шығару механизмін тазалау

............................................................................... 169

Басып шығару механизмін туралау

............................................................................... 170

НР бағдарламалық құралын жою жəне қайта орнату

................................................................... 172

Кептелістерді жою

.......................................................................................................................... 173

Қ

ағаз кептелістерін жою

............................................................................................... 173

Қ

ағаз кептелістерінен құтылу

....................................................................................... 175

Қ

осымша а Техникалық мəліметтер

.......................................................................................................... 177

Кепілдік туралы ақпарат

................................................................................................................ 178

Hewlett-Packard принтері үшін шектеулі кепілдік мəлімдемесі ................................. 178
Сия картриджінің кепілдігі туралы мəлімет

................................................................. 179

Принтердің техникалық сипаттары

................................................................................................ 180

Физикалық техникалық сипаттары

................................................................................ 180

Ө

німнің мүмкіндіктері мен сыйымдылығы

................................................................... 181

Процессор мен жад техникалық сипаттары

................................................................. 181

Жүйе талаптары

............................................................................................................. 181

Желі протоколының техникалық сипаттары

................................................................ 181

Енгізілген веб

-сервердің техникалық сипаттары ........................................................ 182

Қ

ағаздың техникалық сипаттары

.................................................................................. 182

Қ

олдау көрсетілетін қағаз үшін техникалық сипаттарды түсіну

................ 182

Қ

олдау көрсетілетін өлшемдерін түсіну

...................................... 182

Қ

олдау көрсетілетін қағаз түрлері мен салмақтарын түсіну

..... 185

Ең аз шеттерді орнату

................................................................................... 186

Беттің қос бетінде басып шығару

нұсқаулары ............................................. 187

Басып шығару ажыратымдылығы

.................................................................................. 188

Көшірме техникалық сипаттары

.................................................................................... 188

Факс техникалық сипаттары

.......................................................................................... 188

Сканерлеу техникалық сипаттары

................................................................................ 189

Веб қызметтер спецификациясы

................................................................................... 189

HP ePrint ......................................................................................................... 189
Принтер бағдарламалары

............................................................................. 190

HP веб-торабының техникалық сипаттары ................................................................... 190
Қ

оршаған орта сипаттары

.............................................................................................. 190

Электрикалық техникалық сипаттары

.......................................................................... 190

Дыбыс шығарудың техникалық сипаттары

................................................................... 191

Жад құрылғысының техникалық сипаттары

................................................................. 191

USB флэш карта жетектері .......................................................................... 191

Заңды ақпарат

................................................................................................................................. 192

Заңды үлгі нөмірі

............................................................................................................ 192

Байланыстар жөніндегі федералдық комиссия нұсқаулығы

....................................... 193

xii

KKWW

background image

Кореядағы пайдаланушылар үшін ескерту

................................................................... 193

Жапониядағы пайдаланушылар үшін

VCCI (B класс) талаптарына сəйкес келу

туралы нұсқаулық

........................................................................................................... 194

Жапониядағы пайдаланушылар үшін қуат сымы туралы ескерту

.............................. 194

Германиядағы пайдаланушыларға дыбыс деңгейінің көрсеткіші

............................... 194

GS декларациясы (Германия) ....................................................................................... 194
АҚШ телефон желісін пайдаланушылар үшін ескерту

: Байланыстар жөніндегі

федералдық комиссия талаптары

................................................................................. 195

Канаданың телефон желісін пайдаланушылар үшін ескерту

..................................... 196

Еуропалық экономикалық аймақтағы пайдаланушылар үшін ескерту

....................... 197

Германияның телефон желісін пайдаланушылар үшін ескерту

................................. 197

Австралия сымды факс нұсқаулығы

............................................................................. 197

Еуропа одағына арналған заңды хабарлама

................................................................. 197

Сымсыз өнімдерге арналған заңды ақпарат

................................................................. 199

Радиожиілік радиациясына ықпал ету

......................................................... 199

Бразилиядағы пайдаланушылар үшін ескерту

............................................ 199

Канададағы пайдаланушылар үшін ескерту

................................................ 200

Тайвандағы пайдаланушылар үшін ескерту

................................................ 200

Мексикадағы пайдаланушылар үшін ескерту

.............................................. 201

Жапониядағы пайдаланушылар үшін ескерту

............................................. 201

Қ

оршаған орта өнімін ұйымдастыру бағдарламасы

..................................................................... 202

Қ

ағаз қолдану

................................................................................................................. 202

Пластмассалар

................................................................................................................ 202

Материалдардың қауіпсіздігі туралы деректер парақтары

......................................... 203

Қ

айта өңдеу бағдарламасы

............................................................................................ 203

HP сия жабдықтарын қайта өңдеу бағдарламасы ........................................................ 203
Еуропалық одақта қолданыстан шыққан жабдық қалдықтарын жеке үй
жағдайларында жою

...................................................................................................... 204

Қ

уатты тұтыну

................................................................................................................. 204

Химиялық заттар

............................................................................................................ 205

Батарея туралы мəліметтер

........................................................................................... 205

Тайваньда батареяларды тастау

.................................................................. 205

Калифорниядағы пайдаланушылар назарына

............................................. 205

Нидерландыда батареяны қайта пайдалану

................................................ 206

Қ

ауіпті заттарды пайдалануды шектеу ережелері

(тек Қытайда) .............................. 206

Қ

ауіпті заттарды қолдануды шектеу ережелері

(тек Украинада) ............................... 206

Ү

шінші тарап лицензиялары

.......................................................................................................... 207

Қ

осымша ə

HP жабдықтары мен керек-жарақтары ................................................................................. 218

Басып шығару жабдықтарына желіде тапсырыс беру

.................................................................. 219

Жабдықтар

....................................................................................................................................... 220

KKWW

xiii

background image

Сия картридждері

.......................................................................................................... 220

HP қағазы ........................................................................................................................ 220

Қ

осымша б Қосымша факсты орнату

........................................................................................................ 221

Факсты орнату

(параллель телефон жүйелері) ............................................................................ 222

Ү

йіңізге немесе кеңсеңізге арналған дұрыс факсты орнату параметрін таңдау

...... 223

A жағдайы: Бөлек факс желісі (ешбір дыбыстық қоңыраулар қабылданбайды) ....... 226
B жағдайы: Сандық абоненттік желісі (DSL) бар принтерді орнату ........................... 226
С жағдайы

: Жеке телефон станциясының жүйесімен (PBX) немесе біріктірілген

қ

ызметтердің сандық желісімен

(ISDN) принтерді орнату ......................................... 228

D жағдайы: Бірдей желідегі арнайы қоңырау қызметі бар факс ................................ 229
С жағдайы

: Ортақ пайдаланылатын дыбыстық/факс желісі ........................................ 230

F жағдайы: Ортақ пайдаланылатын дыбыстық/дыбыстық поштасы бар факс
желісі

.............................................................................................................................. 231

G жағдайы: Компьютер модемімен ортақ пайдаланылатын факс желісі (ешбір
дыбыстық қоңыраулар қабылданбайды

) ....................................................................... 232

Принтерді компьютерде теру модемімен бірге орнату

.............................. 233

Принтерді компьютерде

DSL/ADSL модемімен бірге орнату .................... 234

H жағдайы: Ортақ пайдаланылатын дыбыстық/компьютер модемі бар факс
желісі

.............................................................................................................................. 235

Ортақ пайдаланылатын дыбыстық

/компьютерде теру модемі бар факс ... 235

Ортақ пайдаланылатын дыбыстық

/компьютерде DSL/ADSL модемі бар

факс

................................................................................................................ 237

I жағдайы: Ортақ пайдаланылатын дыбыстық/жауап беру құрылғысы бар факс
желісі

.............................................................................................................................. 239

J жағдайы: Ортақ пайдаланылатын дыбыстық/компьютер модемі жəне жауап
беру құрылғысы бар факс желісі

.................................................................................. 240

Ортақ пайдаланылатын дыбыстық

/компьютерде теру модемі жəне

жауап беру құрылғысы бар факс желісі

...................................................... 240

Ортақ пайдаланылатын дыбыстық

/компьютердің DSL/ADSL модемі

жəне жауап беру құрылғысы бар факс желісі

............................................. 243

K жағдайы: Ортақ пайдаланылатын дыбыстық/компьютерде теру модемі жəне
дыбыстық поштасы бар факс желісі

............................................................................. 244

Сериялық теру факсын орнату

...................................................................................................... 247

Факс орнатылымын сынақтан өткізу

.............................................................................................. 248

Қ

осымша в Желі орнату

.............................................................................................................................. 249

Сымсыз байланыс үшін принтерді орнату

..................................................................................... 250

Бастамас бұрын

.............................................................................................................. 250

Сымсыз желіде принтерді орнату

................................................................................. 251

HP принтерінің бағдарламалық құралын пайдаланып принтерді орнату .. 251

xiv

KKWW

background image

Сымсыз орнату шеберімен принтерді орнату

.............................................. 251

WiFi арқылы қорғалған орнатылым (WPS) орнатылымын пайдаланып
принтерді орнату

........................................................................................... 252

Принтерді түймені басу əдісі арқылы қосу

.................................. 252

Принтерді

PIN коды арқылы қосу ................................................ 253

Енгізілген веб

-серверді (EWS) қолдану арқылы принтерді орнату ........... 253

Байланыс түрін өзгерту

.................................................................................................. 253

Ethernet байланысын сымсыз байланысқа өзгерту ..................................... 254
USB байланысын сымсыз байланыс түріне өзгерту .................................... 254
Сымсыз байланысты

USB немесе Ethernet байланысына өзгерту ............. 255

Сымсыз байланысты сынақтан өткізу

........................................................................... 255

Сымсыз желі қауіпсіздігін қамтамасыз етуге арналған нұсқаулар

............................. 255

Қ

ауіпсіздік параметрлеріне жалпы шолу

.................................................... 255

Сымсыз жол жоспарлағышына

(MAC сүзгісі) аппараттық құралдың

мекенжайларын қосу

..................................................................................... 256

Сымсыз байланыстың басқа қауіпсіздік нұсқаулары

................................... 256

Сымсыз желідегі кедергіні азайтуға арналған нұсқаулар

........................................... 257

Негізгі желі параметрлерін өзгерту

.............................................................................................. 258

Желі параметрлерін қарап шығу жəне басып шығару

................................................. 258

Сымсыз байланысты қосу немесе өшіру

....................................................................... 258

Жетілдірілген желі параметрлерін өзгерту

.................................................................................. 259

Байланыс жылдамдығын орнату

................................................................................... 259

IP параметрлерін қарап шығу ........................................................................................ 259
IP параметрлерін өзгерту .............................................................................................. 259
Желі параметрлерін ысыру

........................................................................................... 260

HP сымсыз тікелей басып шығару ................................................................................................. 261

HP сымсыз тікелей басып шығаруды қосу ................................................................... 262
Cымсыз жұмыс істейтін мобильді құрылғыдан басып шығару ................................... 262
Сымсыз жұмыс істейтін компьютерден басып шығару

................................................ 262

Сымсыз жұмыс істейтін компьютерден басып шығару

(Windows) ............. 263

Сымсыз жұмыс істейтін компьютерден

(Mac OS X) басып шығару ........... 263

Қ

осымша г Принтердің басқару құралдары

............................................................................................. 265

Құ

ралдар жинағы

(Windows) .......................................................................................................... 266

Құ

ралдар жинағын ашу

.................................................................................................. 266

HP қызметтік бағдарламасы (Mac OS X) ...................................................................................... 267

HP қызметтік бағдарламасын ашу ................................................................................ 267

Енгізілген веб

-сервер (EWS) ......................................................................................................... 268

«Сookie» файлдары туралы ........................................................................................... 268
Енгізілген веб

-серверді ашу .......................................................................................... 269

KKWW

xv

background image

Қ

осымша ғ Қалай орындаймын

? ................................................................................................................ 270

Қ

осымша д Қателер

(Windows) ................................................................................................................... 271

Факс жады толы

.............................................................................................................................. 273

Принтермен байланысу мүмкін емес

............................................................................................ 274

Сия төмен

........................................................................................................................................ 275

Картридж ақаулығы

........................................................................................................................ 276

Сия картриджын ауыстыру

............................................................................................................. 277

Қ

ағаз сəйкессіздігі

.......................................................................................................................... 278

Картридж тірегін қозғалту мүмкін емес

....................................................................................... 279

Қ

ағаз кептелісі

................................................................................................................................ 280

Принтерде қағаз жоқ

...................................................................................................................... 281

Принтер дербес

............................................................................................................................... 282

Принтер кідіртілген

........................................................................................................................ 283

Құ

жатты басып шығару орындалмады

.......................................................................................... 284

Принтердің қатесі

........................................................................................................................... 285

Есік немесе қақпақ ашық

................................................................................................................ 286

Бұрын қолданылған сия картриджы орнатылған

.......................................................................... 287

Сия картридждері таусылған

......................................................................................................... 288

Сия картриджінің қатесі

................................................................................................................. 289

Принтер жабдығын жаңарту

........................................................................................................... 290

Принтердің жабдығын сəтті жаңарту

............................................................................................. 291

Принтер жабдығын жаңарту ақаулығы

.......................................................................................... 292

HP-емес сия картридждері орнатылды ........................................................................................ 293
HP компаниясы шығарған картридждерін пайдаланылған үшін марапатталады ...................... 294
Жасанды картридждар туралы хабарлама

................................................................................... 295

Қ

олданылған

, қайта толтырылған немесе жасанды картридж анықталды ................................ 296

Картридждерді

SETUP мүмкіндігін қолдану ................................................................................ 297

SETUP картридждерін пайдаланбау ............................................................................................. 298
Бастау үшін сия жеткіліксіз

........................................................................................................... 299

Тек қана қара картридж қолданылсын ба

? ................................................................................... 300

Тек қана түсті сия картриджы қолданылсын ба

? ......................................................................... 301

Сəйкес емес сия картридждері

...................................................................................................... 302

Тонер датчигінің қатесі

.................................................................................................................. 303

Сияны анықтаушы құрылғының ескертуі

....................................................................................... 304

Принтерді дайындау кезіндегі ақау

............................................................................................... 305

Сия картриджы таусылды

.............................................................................................................. 306

Қ

ара картридж таусылды

............................................................................................................... 307

Құ

жаттарды автоматты түрде салатын құралдың қақпағы

.......................................................... 308

Сия жүйесінде ақау бар

.................................................................................................................. 309

xvi

KKWW

background image

Индекс

............................................................................................................................................................. 310

KKWW

xvii

background image

xviii

KKWW

background image

1